Sử dụng plugin DevVN Local Store để tạo trang hệ thống cửa hàng :https://wordpress.org/plugins/devvn-local-store/